ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᑦ

Joint NTI-GN Curriculum Initiative

ᐱᒋᐊᕈᑖ

ᐱᕕᖃᕐᓂᖅ

ᑖᒃᑯᐊ ᐱᔭᕇᖅᑕᕐᕕᒃᓴᖏᑦ ᓇᓖᕌᕐᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ. ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᖅᐳᑦ ᐃᓕᓴᖅᑏᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖏᑦ ᑕᖅᑲᐅᓐᖓᖅᑐᒃᓴᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᑭᐊᒃᓵᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᖅ ᐱᒋᐊᓕᖅᐸᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒥᒡᓗ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ.

ᐃᓱᓕᕝᕕᐊ: ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖᑕ ᓂᕈᐊᕐᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖓᓅᖓᔪᑦ 2014-ᒥ ᓂᐱᓕᐊᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᒃᑑᐸ 31, 2014 ᐅᓪᓗᐊᓂ 5-ᒧᐊᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ.
ᑕᐃᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐊᑏ ᓂᕈᐊᖅᑐᕐᕕᖕᒧᐊᓕᖅᑕ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐅᑎ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᓕᖅᐸᑕ, ᑎᓯᐱᕆ 8, 2014ᒥ, ᓂᕈᐊᕐᕕᖕᒧᐊᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᑦ 16ᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᓯᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ.

NTI Elections 2014 - Nunavut Grade 9 Social Studies Teacher’s Guide